Español · Euskera · English · Français

Política de Privadesa · Català

“Refugis de Catalunya” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d’abril,  i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD i GDD, en endavant LOPD).

De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització del nostre web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament d’emails, i que aquests seran objecte de tractament per “Refugis de Catalunya”, Responsable del tractament, les dades del qual són:

 • Denominació Social: Oci Multiedric, S.L.
 • CIF: B65064248
 • Domicili Social: Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici SAF Poliesportiu 1r Pis, 08193, Bellaterra, Barcelona – Espanya
 • Telèfon: 680 417 444
 • eMail: info@refugisdecatalunya.com

Obtenció i Tractament de Dades Personals

Una dada personal és qualsevol informació relativa a una persona: nom, email, domicili, telèfon, NIF/NIE… Addicionalment, quan un Usuari visita el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

“Refugis de Catalunya”, com a Responsable del Tractament, té el deure d’informar els Usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos al lloc web.

S’ obtindran únicament les dades precises per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d’ informació realitzada per l’ Usuari. Les dades recaptades són identificatives i corresponen a un mínim raonable per poder dur a terme l’ activitat realitzada. En cap cas es realitzarà un ús diferent de les dades que la finalitat per a les quals han estat recaptades.

Formularis de contacte/email

Finalitat: Donar contestació a la seva sol·licitud d’informació realitzada a través del nostre/s formulari/s de contacte.
Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’ Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.
Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats per Tropical Server, que tindrà la consideració d’ Encarregat del Tractament.

Formularis de reserva + registre d’ usuari

Finalitats:

 • Gestionar la reserva del refugi a través del nostre formulari.
 • Gestionar la seva alta d’Usuari a la nostra pàgina web.
 • Enviament de comunicacions via email i/o telèfon, per tal d’informar l’Usuari de possibles incidències, errors, etc.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’ Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats per Tropical Server, que tindrà la consideració d’ Encarregat del Tractament. A més, les dades seran compartides amb el refugi seleccionat per a la gestió de la reserva.

Només podran aportar dades personals en aquest lloc web les persones majors de 14 anys. Segons obliga la LOPD i GDD, en cas de menors de 14 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals.

D’altra banda, només podran contractar els nostres serveis les persones majors de 18 anys. En cas de menors de 18 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors legals perquè puguem prestar els serveis oferts, llevat que el menor estigui emancipat.

Registre d’ Usuaris

El registre com a Usuari es produirà una vegada es realitzi la primera reserva al web a través del formulari corresponent. La informació que recopilem inclou:

 • Nom i cognoms
 • Nº DNI o passaport
 • Adreça completa
 • Telèfon
 • Email
 • IP
 • Nom d’ Usuari

L’Usuari rebrà una contrasenya a l’email de confirmació de registre. Aquesta es podrà modificar en el panell privat d’ usuari al qual tindrà accés posteriorment. Les contrasenyes hauran de complir certs requisits de seguretat i no tenen caducitat. Per recuperar la contrasenya l’Usuari ha d’anar al formulari específic de recuperació i introduir el seu email per continuar amb el procés i poder modificar-la, polsant l’enllaç que s’enviarà a l’adreça d’email introduïda. L’Usuari és responsable de guardar la confidencialitat de la seva contrasenya, així com de tots els usos que en faci. Haurà de comunicar a “Refugis de Catalunya” qualsevol ús no autoritzat que es faci del seu compte o contrasenya com més aviat millor.

Com s’esmenta en el paràgraf anterior, l’Usuari, una vegada registrat, té accés a un panell privat, en el qual podrà veure determinats continguts, opcions del seu compte (com la contrasenya o dades d’Usuari), etc.

L’Usuari podrà rebre les següents notificacions:

 • En donar-se d’alta a la plataforma (email de validació de compte).
 • En realitzar les reserves com el justificant de les mateixes, incidències, trameses realitzades, etc.
 • Per recuperació de contrasenya (especificada en el camp anterior).
 • En donar-se de baixa o eliminar el compte.

El Lloc Web de “Refugis de Catalunya” compta a més amb un xifrat SSL, que permet a l’Usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte o registre del lloc web.

Veracitat de les dades

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L’Usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de tots els conflictes o litigis que poguessin resultar per la falsedat d’aquestes. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’Usuari informi “Refugis de Catalunya” sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquests.

 • Refugis associats per gestionar la reserva
 • Proveïdors de serveis tecnològics o informàtics
 • Proveïdors de serveis de pagament
 • Empreses de missatgeria i paqueteria
 • Tercers o intermediaris, en qualitat de prestadors de serveis, que operin en el nostre propi nom (gestoria, assessoria…).

Les cessions de dades es produiran respectant la més estricta confidencialitat, emprant les mesures necessàries, com ara la signatura de contractes de confidencialitat, o l’ adhesió a les seves polítiques de privacitat establertes en les seves respectives pàgines web. L’ Usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

A més, en aquells casos en què sigui necessari, les dades de Clients podran ser cedides a determinats organismes, en compliment d’ una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.

La LOPD i GDD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’ exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Per a això, l’Usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a info@refugisdecatalunya.com, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix en el nostre Avís Legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’Usuari, l’objecte de la sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’ exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix Usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’ Usuari, i s’ ha d’ aportar la documentació que acrediti aquesta representació.

L’Usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals, que és el dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, si s’escau, s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret a demanar la seva rectificació, en cas que les dades personals siguin incorrectes o inexactes, o supressió de les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, cas en el qual únicament seran conservades per “Refugis de Catalunya” les dades estrictament necessàries per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: es refereix al dret de l’ interessat a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o s’ hi cessi en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercials o que tinguin la finalitat d’ adoptar decisions referides a l’ interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades,  llevat que per motius legítims o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions s’ hagin de continuar tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, “Refugis de Catalunya” li facilitarà la portabilitat de les seves dades en format exportable.

En el cas que s’ hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’ Usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Ens comprometem a executar tots aquests drets dins del termini legal màxim (1 mes).

Si un Usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què “Refugis de Catalunya” està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

Les dades de caràcter personal dels Usuaris que usin el formulari de contacte o que ens enviïn un email sol·licitant informació seran tractades durant el temps estrictament necessari per atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Les dades de caràcter personal dels clients seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i sig. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

Xarxes Socials

En cap cas “Refugis de Catalunya” extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntualment i expressament el consentiment de l’Usuari per a això. A més, “Refugis de Catalunya” no es responsabilitza de les pràctiques de privacitat d’aquestes xarxes socials o les seves aplicacions, especialment pel que fa a la confidencialitat, tractament de dades personals i contingut.

Confidencialitat

La informació subministrada per l’ Usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats diferents a les aquí descrites. “Refugis de Catalunya” s’ obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’ Usuari, els motius de l’ assessorament demanat o la durada de la seva relació amb aquest.

Validesa

Política de privacidad · Español

De conformidad con estas normativas, informamos que la utilización de nuestro web puede requerir que se faciliten ciertos datos personales a través de formularios de registro o contacto, o mediante el envío de emails, y que éstos serán objeto de tratamiento por “Refugis de Catalunya”, Responsable del tratamiento, cuyos datos son:

 • Denominación Social: Oci Multiedric, S.L.
 • CIF: B65064248
 • Domicilio Social: Universidad Autónoma de Barcelona, Edificio SAF Polideportivo 1er Piso, 08193, Bellaterra, Barcelona – España
 • Teléfono: 680 417 444
 • eMail: info@refugisdecatalunya.com

Obtención y Tratamiento de Datos Personales

Un dato personal es cualquier información relativa a una persona: nombre, email, domicilio, teléfono, NIF/NIE… Adicionalmente, cuando un Usuario visita nuestro sitio web, determinada información se almacena automáticamente por motivos técnicos, como la dirección IP asignada por su proveedor de acceso a Internet.

“Refugis de Catalunya”, como Responsable del Tratamiento, tiene el deber de informar a los Usuarios de su sitio web acerca de la recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web.

Se obtendrán únicamente los datos precisos para poder realizar el servicio contratado, o para poder responder adecuadamente a la petición de información realizada por el Usuario. Los datos recabados son identificativos y corresponden a un mínimo razonable para poder llevar a término la actividad realizada. En ningún caso se realizará un uso diferente de los datos que la finalidad para los que han sido recabados.

Formularios de contacto/email

Finalidad: Dar contestación a su solicitud de información realizada a través de nuestro/s formulario/s de contacto.
Legitimación: La base jurídica que legitima este tratamiento es el consentimiento del Usuario, que podrá revocar en cualquier momento.
Cesión de datos: Los datos personales serán tratados a través de servidores gestionados por Tropical Server, que tendrá la consideración de Encargado del Tratamiento.

Formularios de reserva + registro de usuario

Finalidades:

 • Gestionar la reserva del refugio a través de nuestro formulario.
 • Gestionar su alta de Usuario en nuestra página web.
 • Envío de comunicaciones vía email y/o teléfono, con el fin de informar al Usuario de posibles incidencias, errores, etc.

Legitimación: La base jurídica que legitima este tratamiento es el consentimiento del Usuario, que podrá revocar en cualquier momento.

Cesión de datos: Los datos personales serán tratados a través de servidores gestionados por Tropical Server, que tendrá la consideración de Encargado del Tratamiento. Además, los datos serán compartidos con el refugio seleccionado para la gestión de la reserva.

Solo podrán aportar datos personales en este sitio web las personas mayores de 14 años. Según obliga la LOPD y GDD, en caso de menores de 14 años, será condición obligatoria el consentimiento de sus padres o tutores para que podamos tratar sus datos personales.

Por otra parte, solo podrán contratar nuestros servicios las personas mayores de 18 años. En caso de menores de 18 años, será condición obligatoria el consentimiento de sus padres o tutores legales para que podamos prestar los servicios ofertados, salvo que el menor esté emancipado.

Registro de Usuarios

El registro como Usuario se producirá una vez se realice la primera reserva en la web a través del formulario correspondiente. La información que recopilamos incluye:

 • Nombre y apellidos
 • Nº DNI o pasaporte
 • Dirección completa
 • Teléfono
 • Email
 • IP
 • Nombre de Usuario

El Usuario recibirá una contraseña en el email de confirmación de registro. Esta se podrá modificar en el panel privado de usuario al que tendrá acceso posteriormente. Las contraseñas deberán cumplir ciertos requisitos de seguridad y no tienen caducidad. Para recuperar la contraseña el Usuario debe ir al formulario específico de recuperación e introducir su email para continuar con el proceso y poder modificarla, pulsando el enlace que se enviará a la dirección de email introducida. El Usuario es responsable de guardar la confidencialidad de su contraseña, así como de todos los usos que haga de ella. Deberá comunicar a “Refugis de Catalunya” cualquier uso no autorizado que se haga de su cuenta o contraseña a la mayor brevedad posible.

Como se menciona en el párrafo anterior, el Usuario, una vez registrado, tiene acceso a un panel privado, en el que podrá ver determinados contenidos, opciones de su cuenta (como la contraseña o datos de Usuario), etc.

El Usuario podrá recibir las siguientes notificaciones:

 • Al darse de alta en la plataforma (email de validación de cuenta).
 • Al realizar las reservas como el justificante de las mismas, incidencias, envíos realizados, etc.
 • Por recuperación de contraseña (especificada en el campo anterior).
 • Al darse de baja o eliminar la cuenta.

El Sitio Web de “Refugis de Catalunya” cuenta además con un cifrado SSL, que permite al Usuario el envío seguro de sus datos personales a través de los formularios de contacto o registro del sitio web.

Veracidad de los datos

El Usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos y se compromete a mantenerlos actualizados. El Usuario responderá de la veracidad de sus datos y será el único responsable de cuantos conflictos o litigios pudieran resultar por la falsedad de los mismos. Es importante que, para que podamos mantener los datos personales actualizados, el Usuario informe a “Refugis de Catalunya” siempre que haya habido alguna modificación en los mismos.

 • Refugios asociados para gestionar la reserva
 • Proveedores de servicios tecnológicos o informáticos
 • Proveedores de servicios de pago
 • Empresas de mensajería y paquetería
 • Terceros o intermediarios, en calidad de prestadores de servicios, que operen en nuestro propio nombre (gestoría, asesoría…).

Las cesiones de datos se producirán respetando la más estricta confidencialidad, empleando las medidas necesarias, tales como la firma de contratos de confidencialidad, o la adhesión a sus políticas de privacidad establecidas en sus respectivas páginas web. El Usuario podrá negarse a la cesión de sus datos a los Encargados del Tratamiento, mediante petición escrita, por cualquiera de los medios anteriormente referenciados.

Además, en aquellos casos en que sea necesario, los datos de Clientes podrán ser cedidos a determinados organismos, en cumplimiento de una obligación legal: Agencia Tributaria Española, entidades bancarias, Inspección de Trabajo, etc.

La LOPD y GDD y el RGPD conceden a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el tratamiento de sus datos personales. Para ello, el Usuario deberá dirigirse, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), mediante correo electrónico a info@refugisdecatalunya.com, o bien mediante comunicación escrita a la dirección que aparece en nuestro Aviso Legal. Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: nombre y apellidos del Usuario, el objeto de la solicitud, el domicilio y los datos acreditativos.

El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio Usuario. No obstante, podrán ser ejecutados por una persona autorizada como representante legal del Usuario, aportándose la documentación que acredite dicha representación.

El Usuario podrá solicitar el ejercicio de los derechos siguientes:

 • Derecho a solicitar el acceso a los datos personales, que es el derecho a obtener información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.
 • Derecho a solicitar su rectificación, en caso de que los datos personales sean incorrectos o inexactos, o supresión de los datos que resulten ser inadecuados o excesivos.
 • Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente serán conservados por “Refugis de Catalunya” los datos estrictamente necesarios para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • Derecho a oponerse al tratamiento: se refiere al derecho del interesado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales o se cese en el mismo en los supuestos en que no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, que se trate de ficheros de prospección comerciales o que tengan la finalidad de adoptar decisiones referidas al interesado y basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, salvo que por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando.
 • Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que quiera que sus datos sean tratados por otra empresa, “Refugis de Catalunya” le facilitará la portabilidad de sus datos en formato exportable.

En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, el Usuario tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Nos comprometemos a ejecutar todos estos derechos dentro del plazo legal máximo (1 mes).

Si un Usuario considera que hay un problema con la forma en que “Refugis de Catalunya” está manejando sus datos, puede dirigir sus reclamaciones al Responsable de Seguridad o a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el caso de España.

Los datos de carácter personal de los Clientes serán tratados hasta que finalice la relación contractual. El período de conservación de los datos personales será el mínimo necesario, pudiendo mantenerse hasta:

 • 4 años: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas, cotización, pago de salarios…); Arts. 66 y sig. Ley General Tributaria (libros de contabilidad…)
 • 5 años: Art. 1964 Código Civil (acciones personales sin plazo especial)
 • 6 años: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidad, facturas…)
 • 10 años: Art. 25 Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
 • Sin plazo: datos desagregados y anonimizados.

Redes Sociales

En ningún caso “Refugis de Catalunya” extraerá datos de las redes sociales, a menos que se obtuviera puntual y expresamente el consentimiento del Usuario para ello. Además, “Refugis de Catalunya” no se responsabiliza de las prácticas de privacidad de estas redes sociales o sus aplicaciones, especialmente en lo que respecta a la confidencialidad, tratamiento de datos personales y contenido.

Confidencialidad

La información suministrada por el Usuario tendrá, en todo caso, la consideración de confidencial, sin que pueda ser utilizada para otros fines distintos a los aquí descritos. “Refugis de Catalunya” se obliga a no divulgar ni revelar información sobre las pretensiones del Usuario, los motivos del asesoramiento solicitado o la duración de su relación con éste.

Validez

Pribatutasun politika · Euskera

“Refugis de Catalunya” oso konprometituta datu pertsonalak babesteko Espainiako eta Europako araudia betetzeko, eta ezarritako betebeharrak osorik betetzen direla bermatzen du, bai eta Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrean (RGPD) (EB) apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendu Orokorrean xedaturiko segurtasun-neurriak ezartzea ere,  eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan(LOPD eta GDD, aurrerantzean, KSNN).

Araudi horien arabera, jakinarazten dugu gure webgunea erabiltzeko beharrezkoa dela zenbait datu pertsonal ematea erregistro- edo kontaktu-formularioen bidez, edo emailak bidaliz, eta datu horiek tratatuko dituela”Refugis de Catalunya” tratamenduaren arduradunak, eta datu hauek honako hauek dira:

 • Gizarte-izena: Oci Multiedric, S.L.
 • IFK: B65064248
 • Egoitza Soziala: Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa, SAF Polikiroldegia 1. Piso, 08193, Bellaterra, Bartzelona – Espainia
 • Telefonoa: 680 417 444
 • eMail: info@refugisdecatalunya.com

Datu Pertsonalak Eskuratzea eta Tratatzea

Datu pertsonal bat pertsona bati buruzko edozein informazio da: izena, e-posta, helbidea, telefonoa, IFZ/ AIZ… Horrez gain, erabiltzaile batek gure web gunea bisitatzen duenean, informazio jakin bat automatikoki biltegiratzen da arrazoi teknikoengatik, hala nola Interneterako sarbide-hornitzaileak esleitutako IP helbidea.

“Kataluniako errefuxiatuak”, Tratamenduaren arduradun gisa, bere webguneko erabiltzaileei datu pertsonalen bilketari buruzko informazioa eman behar die, dela posta elektronikoa bidaliz, dela web gunean sartutako formularioak betez.

Kontratatutako zerbitzua egin ahal izateko edo erabiltzaileak egindako informazio-eskaerari behar bezala erantzun ahal izateko behar diren datuak bakarrik lortuko dira. Bildutako datuak identifikaziozkoak dira, eta egindako jarduera burutu ahal izateko arrazoizko gutxieneko bati dagozkio. Inola ere ez da datu-erabilera desberdinik egingo bildu diren datuetarako.

Harremanetarako/ e-mailerako formularioak

Helburua: Gure harremanetarako formularioen bidez egindako informazio-eskaerari erantzutea.
Legitimazioa: Tratamendu hori legitimatzen duen oinarri juridikoa erabiltzailearen adostasuna da, eta edozein unetan errebokatu ahal izango du.
Datuak lagatzea: Datu pertsonalak kudeatutako zerbitzarien bidez tratatuko dira Tropical Server Tratamenduaren arduraduntzat hartuko da.

Erreserba-inprimakiak + erabiltzaile-erregistroa

Helburuak:

 • Babeslekuaren erreserba gure formularioaren bidez kudeatzea.
 • Gure web orrian zure erabiltzaile-alta kudeatzea.
 • Komunikazioak e-mailez eta/ edo telefonoz bidaltzea, erabiltzaileari gerta daitezkeen gorabeheren, akatsen eta abarren berri emateko.

Legitimazioa: Tratamendu hori legitimatzen duen oinarri juridikoa erabiltzailearen adostasuna da, eta edozein unetan errebokatu ahal izango du.

Datuak lagatzea: Datu pertsonalak Tropical Server kudeatutako zerbitzarien bidez tratatuko dira, eta tratamenduaren arduraduntzat hartuko da. Gainera, datuak erreserba kudeatzeko aukeratutako babeslekuarekin partekatuko dira.

Adingabeak

14 urtetik gorako pertsonek soilik eman ahal izango dituzte datu pertsonalak webgune honetan. 14 urtetik beherakoen kasuan, derrigorrezkoa izango da gurasoen edo tutoreen baimena, datu pertsonalak tratatu ahal izateko.

Bestalde, 18 urtetik gorako pertsonek soilik kontratatu ahal izango dituzte gure zerbitzuak. 18 urtetik beherakoen kasuan, derrigorrezkoa izango da gurasoen edo legezko tutoreen baimena eskainitako zerbitzuak eman ahal izateko, adingabea emantzipatuta dagoenean izan ezik.

Erabiltzaileen Erregistroa

Erabiltzaile gisa erregistratzen denean, lehenengo erreserba web orrian egingo da, dagokion formularioaren bidez. Biltzen dugun informazioak honako hauek biltzen ditu:

 • Izen-abizenak
 • NAN edo pasaporte kopurua
 • Zuzendaritza osoa
 • Telefono
 • E-posta
 • IP
 • Erabiltzaile-izena

Erabiltzaileak pasahitz bat jasoko du erregistro-baieztapeneko e-postan. Hori erabiltzailearen panel pribatuan aldatu ahal izango da, eta ondoren sartu ahal izango da. Pasahitzek segurtasun-baldintza jakin batzuk bete beharko dituzte eta ez dute iraungitzerik. Pasahitza berreskuratzeko, erabiltzaileak berreskuratze-inprimaki espezifikora jo behar du, eta bere email-a sartu, prozesuarekin jarraitzeko eta aldatu ahal izateko, sartutako helbide elektronikora bidaliko den esteka sakatuz. Erabiltzailea bere pasahitzaren konfidentzialtasuna gordetzeaz arduratzen da, baita pasahitza egiten duen erabilera guztiez ere. “Refugis de Catalunya”-ri jakinarazi beharko dio  bere kontua edo pasahitza ahalik eta azkarren egiten den baimendu gabeko edozein erabilera.

Aurreko paragrafoan aipatzen den bezala, Erabiltzaileak, erregistratu ondoren, panel pribatu baterako sarbidea du, eta bertan eduki jakin batzuk, bere kontuaren aukerak (pasahitza edo erabiltzailearen datuak, esaterako) ikusi ahal izango ditu, etab.

Erabiltzaileak honako jakinarazpen hauek jaso ahal izango ditu:

 • Plataforman alta ematean (kontuaren balioztatze-emailea).
 • Erreserbak egitean, hala nola horien frogagiriak, gorabeherak, egindako bidalketak, etab.
 • Pasahitza berreskuratzeagatik (aurreko eremuan zehaztua).
 • Baja ematean edo kontua ezabatzean.

Segurtasun neurriak

“Refugis de Catalunya” webguneko erabiltzaileei jakinarazten zaie gure eskura dauden segurtasun-, teknika- eta antolaketa-neurriak hartu direla, datuak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe eskuratzea eta lapurtzea saihesteko, eta, horrela, horietan jasotako informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta kalitatea bermatzeko,  datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera. Inprimakietan jasotzen diren datu pertsonalak soilik tratatzen dituzte “Refugis de Catalunya” ko langileek edo izendatutako tratamendu-arduradunek.

“Refugis de Catalunya” webguneak, gainera, SSL zifratu bat du, eta, horri esker, erabiltzaileak bere datu pertsonalak modu seguruan bidaltzeko aukera ematen dio webguneko harremanetarako formularioen edo erregistroaren bidez.

Datuen egiazkotasuna

Erabiltzaileak adierazten du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla eta eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen duela. Erabiltzaileak bere datuen egiazkotasunaz erantzungo du, eta datu horiek faltsutzeagatik sor daitezkeen gatazka edo auzien erantzule bakarra izango da. Garrantzitsua da, datu pertsonalak eguneratuta eduki ahal izateko, erabiltzaileak “Refugis de Catalunya”-ri informazioa ematea, baldin eta datu horietan aldaketaren bat egon bada.

Datuak lagatzea

 • Erreserba kudeatzeko babesleku elkartuak
 • Zerbitzu teknologiko edo informatikoen hornitzaileak
 • Ordainketa-zerbitzuen hornitzaileak
 • Mezularitza eta paketegintza enpresak
 • Hirugarrenak edo bitartekariak, zerbitzu-emaile gisa, gure izenean jarduten dutenak (gestoria, aholkularitza…).

Datu-lagapenak konfidentzialtasunik zorrotzena errespetatuz egingo dira, beharrezko neurriak erabiliz, hala nola konfidentzialtasun-kontratuak sinatzea, edo dagozkien web-orrietan ezarritako pribatutasun-politikei atxikitzea. Erabiltzaileak uko egin ahal izango dio bere datuak tratamendu-arduradunei lagatzeari, idatzizko eskaeraren bidez, lehen aipatutako edozein bitarteko erabiliz.

Gainera, beharrezkoa den kasuetan, Bezeroen datuak erakunde jakin batzuei laga ahal izango zaizkie, lege-betebehar bat betez: Espainiako Zerga Agentzia, banku-erakundeak, Lan Ikuskaritza, etab.

Erabiltzailearen eskubideak baliatzea

DBLAk eta GDDk eta RGPDk beren datu pertsonalen tratamenduarekin lotutako eskubide batzuk erabiltzeko aukera ematen diete interesdunei. Horretarako, erabiltzaileak bere nortasuna egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du (DNI edo pasaportea), posta elektronikoz info@refugisdecatalunya.com, edo idatziz jakinaraziz gure Lege Oharrean agertzen den helbidera. Jakinarazpen horrek honako informazio hau jaso beharko du: erabiltzailearen izen-abizenak, eskaeraren xedea, helbidea eta egiaztagiriak.

Erabiltzaileak berak baliatu beharko ditu eskubideak. Hala ere, erabiltzailearen legezko ordezkari gisa baimendutako pertsona batek exekutatu ahal izango ditu, eta ordezkaritza hori egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztuko da.

Erabiltzaileak honako eskubide hauek erabiltzeko eskatu ahal izango du:

 • Datu pertsonaletarako sarbidea eskatzeko  eskubidea, hau da, datu pertsonalak tratatzen ari diren jakiteko eskubidea, egiten ari den tratamenduaren helburua, datu horien jatorriari buruz eskuragarri dagoen informazioa eta datu horien jatorriari buruz eskuragarri dagoen informazioa eta datu horien jatorriari buruz eskuragarri dagoen informazioa.
 •  Datu pertsonalak okerrak edo okerrak badira, zuzentzeko eskubidea, edo datu desegokiak edo gehiegizkoak diren datuak ezabatzeko  eskubidea.
 • Tratamendua mugatzeko eskatzeko eskubidea  , kasu horretan,”Refugis de Catalunya”-k soilik gordeko ditu erreklamazioak gauzatzeko edo defendatzeko behar-beharrezkoak diren datuak.
 •   Tratamenduari aurka egiteko eskubidea: interesdunak bere datu pertsonalen tratamendua ez egiteko duen eskubideari buruzkoa da, edo bertan behera uzteko eskubidea, tratamendurako adostasunik behar ez den kasuetan, merkataritza-prospekzioko fitxategiak direnean edo interesdunari buruzko erabakiak hartzeko helburua dutenean eta bere datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarrituta dauden kasuetan,  salbu eta arrazoi legitimoak direla-eta edo erreklamazioak baliatzea edo defendatzea.
 • Datuen eramangarritasunerako eskubidea  : bere datuak beste enpresa batek tratatzea nahi izanez gero,”Refugis de Catalunya” k bere datuen eramangarritasuna emango dio formatu esportagarrian.

Berariazko helbururen baterako adostasuna eman bada, erabiltzaileak edozein unetan jasotzeko eskubidea du, eta horrek ez du eraginik izango tratamenduaren zilegitasunean, kendu aurreko adostasunean oinarrituta.

Eskubide horiek guztiak gehienez ere (hilabete 1) gauzatzeko konpromisoa hartzen dugu.

Erabiltzaile batek uste badu arazo bat dagoela”Refugis de Catalunya” bere datuak erabiltzeko moduarekin, bere erreklamazioak Segurtasun arduradunari edo datuak babesteko agintaritzari zuzendu ahal izango dizkio, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da Espainiaren kasuan adierazitakoa.

Datuen kontserbazioa

Harremanetarako formularioa erabiltzen duten edo informazioa eskatuz e-mail bat bidaltzen diguten erabiltzaileen datu pertsonalak informazio-eskaerari erantzuteko behar-beharrezkoa den denboran tratatuko dira, edo emandako baimena errebokatzen den arte.

Bezeroen datu pertsonalak kontratu-harremana amaitu arte tratatuko dira. Datu pertsonalak gordetzeko epea behar den gutxienekoa izango da, eta honako hauek arte iraun ahal izango da:

 • 4 urte: Lan-arloko Arau-hauste eta Zehapenei buruzko Legea (afiliazioaren, alten, bajen, kotizazioaren, soldaten ordainketaren eta abarren arloko betebeharrak…); 66. artikulua eta Tributu Lege Orokorra (kontabilitate-liburuak…)
 • 5 urte: 1964. artikulua Kode Zibila (epe berezirik gabeko ekintza pertsonalak)
 • 6 urte: 30. artikulua Merkataritza Kodea (kontabilitate-liburuak, fakturak…)
 • 10 urte: Kapital Zuritzea eta Terrorismoa Finantzatzea Prebenitzeko Legearen 25.
 • Eperik gabe: datu bananduak eta anonimizatuak.

Sare Sozialak

“Refugis de Catalunya” k ez du inoiz sare sozialetatik daturik aterako, erabiltzailearen baimena unean-unean eta berariaz lortzen ez bada. Gainera,”Refugis de Catalunya” k ez ditu sare sozial horien pribatutasun praktikak edo horien aplikazioak bere gain hartu, batez ere konfidentzialtasunari, datu pertsonalen tratamenduari eta edukiari dagokienez.

Konfidentzialtasuna

Erabiltzaileak emandako informazioa, nolanahi ere, konfidentzialtzat hartuko da, eta ezingo da erabili hemen deskribatutakoez bestelako helburuetarako. “Refugis de Catalunya” k erabiltzailearen asmoei buruzko informazioa ez zabaltzera edo ezagutzera eman behar du, baita eskatutako aholkularitzaren arrazoiak edo harekin duen harremanaren iraupena ere.

Validez

Pribatutasun- eta datuen babes-politika hori datarekin idatzi da. 23 de abril de 2024. Aldatzen ari diren arau- eta jurisprudentzia-aldaketen arabera aldatu ahal izango da, eta datuen titularraren erantzukizuna dokumentu eguneratua irakurtzea da, une bakoitzean dituen eskubide eta betebeharrak ezagutzeko.

Privacy Policy · English

“Refugis de Catalunya” is deeply committed to complying with Spanish and European regulations on the protection of personal data, and guarantees full compliance with the obligations set out, as well as the implementation of the security measures set out in the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, of 27 April,  and in Organic Law 3/2018, of 5 December, on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights (LOPD and GDD, hereinafter LOPD).

In accordance with these regulations, we inform you that the use of our website may require you to provide certain personal data through registration or contact forms, or by sending emails, and that these will be processed by “Refugis de Catalunya”, Data Controller, whose data are:

 • Company name: Oci Multiedric, S.L.
 • CIF: B65064248
 • Registered office: Universitat Autònoma de Barcelona, Edificio SAF Polideportivo 1er Piso, 08193, Bellaterra, Barcelona – Spain
 • Telephone: 680 417 444
 • eMail: info@refugisdecatalunya.com

Collection and Processing of Personal Data

Personal data is any information relating to a person: name, email, address, telephone number, NIF/NIE, etc. In addition, when a User visits our website, certain information is automatically stored for technical reasons, such as the IP address assigned by their Internet service provider.

“Refugis de Catalunya”, as Data Controller, has the duty to inform the Users of its website about the collection of personal data that may be carried out, either by sending an email or by filling in the forms included on the website.

Only the data necessary to be able to perform the contracted service will be obtained, or to be able to respond adequately to the request for information made by the User. The data collected are identifying and correspond to a reasonable minimum to be able to carry out the activity carried out. Under no circumstances will the data be used differently than the purpose for which they were collected.

Contact/Email Forms

Purpose: To respond to your request for information made through our contact form(s).
Legitimation: The legal basis that legitimizes this processing is the User’s consent, which may be revoked at any time.
Transfer of data: Personal data will be processed through servers managed by Tropical Server, which will be considered as a Data Processor.

Booking Forms + User Registration

Purposes:

 • Manage the reservation of the refuge through our form.
 • Manage your User registration on our website.
 • Sending communications via email and/or telephone, in order to inform the User of possible incidents, errors, etc.

Legitimation: The legal basis that legitimizes this processing is the User’s consent, which may be revoked at any time.

Transfer of data: Personal data will be processed through servers managed by Tropical Server, which will be considered as Data Processor. In addition, the data will be shared with the refuge selected for the management of the reservation.

Minors

Only persons over the age of 14 may provide personal data on this website. As required by the LOPD and GDD, in the case of minors under 14 years of age, the consent of their parents or guardians will be mandatory for us to process their personal data.

On the other hand, only people over 18 years of age can hire our services. In the case of minors under 18 years of age, the consent of their parents or legal guardians will be mandatory for us to provide the services offered, unless the minor is emancipated.

User Registration

Registration as a User will take place once the first booking is made on the website through the corresponding form. The information we collect includes:

 • Name and surname
 • ID number or passport
 • Full Address
 • Telephone
 • Email
 • IP
 • Username

The User will receive a password in the registration confirmation email. This can be modified in the private user panel to which you will have access later. Passwords must meet certain security requirements and do not expire. To recover the password, the User must go to the specific recovery form and enter their email address to continue with the process and be able to modify it, clicking on the link that will be sent to the email address entered. The User is responsible for maintaining the confidentiality of his/her password, as well as for all uses made of it. You must notify “Refugis de Catalunya” of  any unauthorised use of your account or password as soon as possible.

As mentioned in the previous paragraph, the User, once registered, has access to a private panel, in which he/she will be able to view certain contents, options of his/her account (such as password or User data), etc.

The User may receive the following notifications:

 • When registering on the platform (account validation email).
 • When making reservations such as proof of the same, incidents, shipments made, etc.
 • By password recovery (specified in the field above).
 • When you unsubscribe or delete your account.

Security Measures

Users of the “Refugis de Catalunya” website are informed that the security, technical and organisational measures at our disposal have been adopted to prevent the loss, misuse, alteration, unauthorised access and theft of data, and thus guarantee the confidentiality, integrity and quality of the information contained therein.  in accordance with the provisions of current data protection regulations. The personal data collected in the forms are processed only by the staff of “Refugis de Catalunya” or the designated Data Processors.

The “Refugis de Catalunya” Website also has SSL encryption, which allows the User to securely send their personal data through the contact or registration forms on the website.

Veracity of the data

The User declares that all the data provided by him is true and correct and undertakes to keep them updated. The User will be responsible for the veracity of their data and will be solely responsible for any conflicts or litigation that may result from the falsity of the same. It is important that, in order for us to keep the personal data updated, the User informs “Refugis de Catalunya” whenever there has been any modification to them.

Transfer of data

“Refugis de Catalunya” will not transfer or communicate your data to any third party, except in the cases provided for by law or when it is strictly necessary for the provision of a service. Specifically, the data may be transferred to:

 • Partner shelters to manage the reservation
 • Technology or IT Service Providers
 • Payment Service Providers
 • Courier and parcel companies
 • Third parties or intermediaries, in their capacity as service providers, who operate on our own behalf (agency, consultancy, etc.).

Data transfers will take place in accordance with the strictest confidentiality, using the necessary measures, such as signing confidentiality agreements, or adhering to their privacy policies established on their respective websites. The User may refuse the transfer of his/her data to the Data Processors, by written request, by any of the means referred to above.

In addition, in those cases where it is necessary, Customer data may be transferred to certain bodies, in compliance with a legal obligation: Spanish Tax Agency, banks, Labour Inspectorate, etc.

Exercise of User Rights

The LOPD and GDD and the GDPR grant data subjects the possibility of exercising a series of rights related to the processing of their personal data. To do so, the User must send an email to info@refugisdecatalunya.com, providing documentation that proves their identity (ID card or passport), or by written communication to the address that appears in our Legal Notice. This communication must reflect the following information: name and surname of the User, the purpose of the request, the address and the supporting data.

The exercise of rights must be carried out by the User himself. However, they may be executed by a person authorised as the User’s legal representative, provided with the documentation that proves such representation.

The User may request the exercise of the following rights:

 • The right to request access to personal data, which is the right to obtain information about whether your own personal data is being processed, the purpose of the processing, if any, that is being carried out, as well as the information available on the origin of such data and the communications made or planned to be made of them.
 • The right to request its rectification, in case the personal data is incorrect or inaccurate, or deletion of the data that turns out to be inadequate or excessive.
 • The right to request the restriction of its processing, in which case only the data strictly necessary for the exercise or defence of claims will be kept by “Refugis de Catalunya”.
 • Right to object to processing: refers to the right of the data subject not to have his/her personal data processed or to cease processing in cases where his/her consent is not required for the processing, that they are commercial prospecting files or that have the purpose of making decisions concerning the data subject and based solely on the automated processing of his/her data,  unless for legitimate reasons or the exercise or defence of possible claims they have to be further processed.
 • Right to  data portability: in the event that you want your data to be processed by another company, “Refugis de Catalunya” will provide you with the portability of your data in exportable format.

In the event that consent has been granted for a specific purpose, the User has the right to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of the processing based on consent prior to its withdrawal.

We undertake to exercise all these rights within the maximum legal period (1 month).

If a User considers that there is a problem with the way in which “Refugis de Catalunya” is handling their data, they can direct their complaints to the Security Officer or the corresponding data protection authority, the Spanish Data Protection Agency being the one indicated in the case of Spain.

Data retention

The personal data of Users who use the contact form or who send us an email requesting information will be processed for the time strictly necessary to respond to the request for information, or until the consent granted is revoked.

The Clients’ personal data will be processed until the end of the contractual relationship. The retention period of personal data will be the minimum necessary, and may be maintained up to:

 • 4 years: Law on Infringements and Sanctions in the Social Order (obligations regarding affiliation, registrations, cancellations, contributions, payment of salaries, etc.); Arts. 66 et seq. of the General Tax Law (accounting books, etc.)
 • 5 years: Art. 1964 Civil Code (personal actions without special time limit)
 • 6 years: Art. 30 of the Commercial Code (accounting books, invoices, etc.)
 • 10 years: Art. 25 Law on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism.
 • No deadline: disaggregated and anonymized data.

Social Media

“Refugis de Catalunya” has a profile on some of the main social networks on the Internet (Instagram). The purpose of the data processing by “Refugis de Catalunya” will be to inform its followers about its activities, using the tools that the social network in question allows, and to provide a personalized service to the user. The User must bear in mind that the use of these social networks is subject to their respective terms of use and privacy policies of the platforms. “Refugis de Catalunya” recommends that Users consult these terms and privacy policies before using the links or applications provided.

Under no circumstances will “Refugis de Catalunya” extract data from social networks, unless the User’s consent to do so has been obtained in a timely and express manner. In addition, “Refugis de Catalunya” is not responsible for the privacy practices of these social networks or their applications, especially with regard to confidentiality, processing of personal data and content.

Confidentiality

The information provided by the User will, in any case, be considered confidential, and may not be used for purposes other than those described herein. “Refugis de Catalunya” undertakes not to disclose or reveal information about the User’s claims, the reasons for the advice requested or the duration of their relationship with the User.

Validity

This privacy and data protection policy has been drafted on the date of 23 de abril de 2024. It may vary depending on the changes in regulations and jurisprudence that take place, and it is the responsibility of the owner of the data to read the updated document, in order to know their rights and obligations in this regard at all times.

Politique de confidentialité · Français

« Refugis de Catalunya » s’engage profondément à respecter la réglementation espagnole et européenne en matière de protection des données à caractère personnel, et garantit le plein respect des obligations énoncées, ainsi que la mise en œuvre des mesures de sécurité énoncées dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD) (UE) 2016/679, du 27 avril,  et dans la loi organique 3/2018, du 5 décembre, sur la protection des données à caractère personnel et la garantie des droits numériques (LOPD et GDD, ci-après LOPD).

Conformément à cette réglementation, nous vous informons que l’utilisation de notre site web peut nécessiter que vous fournissiez certaines données personnelles par le biais de formulaires d’inscription ou de contact, ou par l’envoi d’e-mails, et que celles-ci seront traitées par « Refugis de Catalunya », responsable du traitement, dont les données sont :

 • Nom de l’entreprise : Oci Multiedric, S.L.
 • CIF : B65064248
 • Siège social : Universitat Autònoma de Barcelona, Edificio SAF Polideportivo 1er Piso, 08193, Bellaterra, Barcelone – Espagne
 • Téléphone : 680 417 444
 • Courriel : info@refugisdecatalunya.com

Collecte et traitement des données à caractère personnel

Les données personnelles sont toutes les informations relatives à une personne : nom, email, adresse, numéro de téléphone, NIF/NIE, etc. En outre, lorsqu’un utilisateur visite notre site web, certaines informations sont automatiquement stockées pour des raisons techniques, telles que l’adresse IP attribuée par son fournisseur d’accès Internet.

« Refugis de Catalunya », en tant que responsable du traitement, a le devoir d’informer les utilisateurs de son site web de la collecte de données personnelles qui peut être effectuée, soit par l’envoi d’un courrier électronique, soit en remplissant les formulaires inclus sur le site web.

Seules les données nécessaires pour pouvoir exécuter le service contracté seront obtenues, ou pour pouvoir répondre de manière adéquate à la demande d’information formulée par l’utilisateur. Les données collectées sont identifiantes et correspondent à un minimum raisonnable pour pouvoir mener à bien l’activité exercée. En aucun cas, les données ne seront utilisées différemment de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.

Formulaires de contact/e-mail

Finalité : Répondre à votre demande d’information formulée par le biais de notre/nos formulaire(s) de contact.
Légitimation : La base juridique qui légitime ce traitement est le consentement de l’Utilisateur, qui peut être révoqué à tout moment.
Transfert de données: Les données à caractère personnel seront traitées par l’intermédiaire de serveurs gérés par Tropical Server, qui sera considéré comme un sous-traitant.

Formulaires de réservation + inscription de l’utilisateur

Finalités :

 • Gérez la réservation du refuge via notre formulaire.
 • Gérer votre inscription d’utilisateur sur notre site Web.
 • Envoi de communications par e-mail et/ou téléphone, afin d’informer l’Utilisateur d’éventuels incidents, erreurs, etc.

Légitimation : La base juridique qui légitime ce traitement est le consentement de l’Utilisateur, qui peut être révoqué à tout moment.

Transfert de données : Les données personnelles seront traitées par le biais de serveurs gérés par Tropical Server, qui sera considéré comme un sous-traitant. De plus, les données seront partagées avec le refuge sélectionné pour la gestion de la réservation.

Mineurs

Seules les personnes âgées de plus de 14 ans peuvent fournir des données personnelles sur ce site web. Comme l’exigent la LOPD et la GDD, dans le cas de mineurs de moins de 14 ans, le consentement de leurs parents ou tuteurs sera obligatoire pour que nous puissions traiter leurs données personnelles.

D’autre part, seules les personnes de plus de 18 ans peuvent faire appel à nos services. Dans le cas de mineurs de moins de 18 ans, le consentement de leurs parents ou tuteurs légaux sera obligatoire pour que nous puissions fournir les services offerts, sauf si le mineur est émancipé.

Inscription de l’utilisateur

L’inscription en tant qu’utilisateur aura lieu une fois la première réservation effectuée sur le site web via le formulaire correspondant. Les informations que nous recueillons comprennent :

 • Nom et prénom
 • Numéro de carte d’identité ou de passeport
 • Adresse complète
 • Téléphone
 • Messagerie électronique
 • IP
 • Nom d’utilisateur

L’Utilisateur recevra un mot de passe dans l’e-mail de confirmation d’inscription. Cela peut être modifié dans le panneau d’utilisateur privé auquel vous aurez accès ultérieurement. Les mots de passe doivent répondre à certaines exigences de sécurité et n’expirent pas. Pour récupérer le mot de passe, l’utilisateur doit se rendre sur le formulaire de récupération spécifique et saisir son adresse e-mail pour poursuivre le processus et pouvoir la modifier, en cliquant sur le lien qui lui sera envoyé à l’adresse e-mail saisie. L’Utilisateur est responsable du maintien de la confidentialité de son mot de passe, ainsi que de toutes les utilisations qui en sont faites. Vous devez informer « Refugis de Catalunya » de  toute utilisation non autorisée de votre compte ou de votre mot de passe dans les plus brefs délais.

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, l’utilisateur, une fois inscrit, a accès à un panneau privé, dans lequel il pourra visualiser certains contenus, options de son compte (tels que le mot de passe ou les données de l’utilisateur), etc.

L’Utilisateur peut recevoir les notifications suivantes :

 • Lors de l’inscription sur la plateforme (email de validation de compte).
 • Lors de la réalisation de réserves telles que la preuve de celle-ci, les incidents, les expéditions effectuées, etc.
 • Par récupération du mot de passe (spécifié dans le champ ci-dessus).
 • Lorsque vous vous désabonnez ou supprimez votre compte.

Mesures de sécurité

Les utilisateurs du site web de « Refugis de Catalunya » sont informés que les mesures de sécurité, techniques et organisationnelles à notre disposition ont été adoptées pour éviter la perte, l’utilisation abusive, l’altération, l’accès non autorisé et le vol des données, et garantir ainsi la confidentialité, l’intégrité et la qualité des informations qu’il contient.  conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de protection des données. Les données personnelles collectées dans les formulaires sont traitées uniquement par le personnel de « Refugis de Catalunya » ou les responsables du traitement désignés.

Le site Web « Refugis de Catalunya » dispose également d’un cryptage SSL, ce qui permet à l’utilisateur d’envoyer en toute sécurité ses données personnelles par le biais des formulaires de contact ou d’inscription sur le site Web.

Véracité des données

L’Utilisateur déclare que toutes les données qu’il fournit sont véridiques et correctes et s’engage à les tenir à jour. L’utilisateur sera responsable de la véracité de ses données et sera seul responsable de tout conflit ou litige pouvant résulter de la fausseté de celles-ci. Il est important que, pour que nous puissions maintenir les données personnelles à jour, l’utilisateur informe « Refugis de Catalunya » de toute modification de celles-ci.

Transfert de données

« Refugis de Catalunya » ne cédera ni ne communiquera vos données à des tiers, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsque cela est strictement nécessaire à la fourniture d’un service. Concrètement, les données peuvent être transférées à :

 • Refuges partenaires pour gérer la réservation
 • Fournisseurs de services technologiques ou informatiques
 • Prestataires de services de paiement
 • Entreprises de messagerie et de colis
 • Des tiers ou des intermédiaires, en leur qualité de prestataires de services, qui agissent pour notre propre compte (agence, cabinet de conseil, etc.).

Les transferts de données s’effectueront dans le respect de la plus stricte confidentialité, en utilisant les mesures nécessaires, telles que la signature d’accords de confidentialité ou le respect de leurs politiques de confidentialité établies sur leurs sites Web respectifs. L’Utilisateur peut refuser le transfert de ses données aux Responsables du traitement, sur demande écrite, par l’un des moyens visés ci-dessus.

En outre, dans les cas où cela est nécessaire, les données du Client peuvent être transférées à certains organismes, conformément à une obligation légale : Agence espagnole des impôts, banques, Inspection du travail, etc.

Exercice des droits de l’utilisateur

La LOPD et la GDD ainsi que le RGPD accordent aux personnes concernées la possibilité d’exercer une série de droits liés au traitement de leurs données personnelles. Pour ce faire, l’utilisateur doit envoyer un e-mail à info@refugisdecatalunya.com, en fournissant des documents prouvant son identité (carte d’identité ou passeport), ou par communication écrite à l’adresse figurant dans nos mentions légales. Cette communication doit refléter les informations suivantes : nom et prénom de l’Utilisateur, objet de la demande, adresse et données justificatives.

L’exercice des droits doit être effectué par l’Utilisateur lui-même. Toutefois, elles peuvent être exécutées par une personne habilitée en tant que représentant légal de l’Utilisateur, munie de la documentation prouvant cette représentation.

L’Utilisateur peut demander l’exercice des droits suivants :

 • Le droit de demander l’accès aux données personnelles, c’est-à-dire le droit d’obtenir des informations sur le traitement de vos propres données personnelles, la finalité du traitement, le cas échéant, qui est effectué, ainsi que les informations disponibles sur l’origine de ces données et les communications faites ou prévues à leur sujet.
 • Le droit de demander leur rectification, dans le cas où les données personnelles sont incorrectes ou inexactes, ou  la suppression des données qui s’avèrent inadéquates ou excessives.
 • Le droit de demander la limitation de son traitement, auquel cas seules les données strictement nécessaires à l’exercice ou à la défense des réclamations seront conservées par « Refugis de Catalunya ».
 • Droit d’opposition au traitement : désigne le droit de la personne concernée de ne pas faire traiter ses données personnelles ou de cesser le traitement dans les cas où son consentement n’est pas requis pour le traitement, qu’il s’agit de fichiers de prospection commerciale ou qui ont pour finalité de prendre des décisions concernant la personne concernée et basés uniquement sur le traitement automatisé de ses données,  sauf pour des raisons légitimes ou pour l’exercice ou la défense d’éventuelles prétentions, elles doivent faire l’objet d’un traitement ultérieur.
 • Droit à  la portabilité des données : dans le cas où vous souhaitez que vos données soient traitées par une autre société, « Refugis de Catalunya » vous fournira la portabilité de vos données dans un format exportable.

Dans le cas où le consentement a été accordé dans un but spécifique, l’Utilisateur a le droit de retirer son consentement à tout moment, sans affecter la licéité du traitement fondé sur le consentement avant son retrait.

Nous nous engageons à exercer l’ensemble de ces droits dans le délai légal maximum (1 mois).

Si un utilisateur considère qu’il existe un problème dans la manière dont « Refugis de Catalunya » traite ses données, il peut adresser ses plaintes au responsable de la sécurité ou à l’autorité de protection des données correspondante, l’Agence espagnole de protection des données étant celle indiquée dans le cas de l’Espagne.

Conservation des données

Les données personnelles des Utilisateurs qui utilisent le formulaire de contact ou qui nous envoient un e-mail demandant des informations seront traitées pendant le temps strictement nécessaire pour répondre à la demande d’information, ou jusqu’à la révocation du consentement accordé.

Les données personnelles des Clients seront traitées jusqu’à la fin de la relation contractuelle. La durée de conservation des données à caractère personnel sera la plus courte nécessaire et pourra être maintenue jusqu’à :

 • 4 ans : Loi sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social (obligations en matière d’affiliation, d’inscription, de radiation, de cotisations, de paiement des salaires, etc.) ; 66 et suivants de la loi générale des impôts (livres comptables, etc.)
 • 5 ans : art. 1964 du Code civil (actions personnelles sans délai particulier)
 • 6 ans : Art. 30 du Code de commerce (livres comptables, factures, etc.)
 • 10 ans : art. 25 de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
 • Pas de date limite : données désagrégées et anonymisées.

Médias sociaux

« Refugis de Catalunya » a un profil sur certains des principaux réseaux sociaux sur Internet (Instagram). Le but du traitement des données par « Refugis de Catalunya » sera d’informer ses abonnés sur ses activités, en utilisant les outils que le réseau social en question permet, et de fournir un service personnalisé à l’utilisateur. L’Utilisateur doit garder à l’esprit que l’utilisation de ces réseaux sociaux est soumise à leurs conditions d’utilisation respectives et aux politiques de confidentialité des plateformes. « Refugis de Catalunya » recommande aux utilisateurs de consulter les présentes conditions et politiques de confidentialité avant d’utiliser les liens ou les applications fournis.

En aucun cas, « Refugis de Catalunya » n’extraira des données des réseaux sociaux, à moins que le consentement de l’utilisateur n’ait été obtenu en temps opportun et de manière expresse. En outre, « Refugis de Catalunya » n’est pas responsable des pratiques de confidentialité de ces réseaux sociaux ou de leurs applications, notamment en ce qui concerne la confidentialité, le traitement des données personnelles et des contenus.

Confidentialité

Les informations fournies par l’Utilisateur seront, dans tous les cas, considérées comme confidentielles et ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles décrites dans le présent document. « Refugis de Catalunya » s’engage à ne pas divulguer ou révéler d’informations sur les réclamations de l’Utilisateur, les raisons des conseils demandés ou la durée de sa relation avec l’Utilisateur.

Validité

La présente politique de confidentialité et de protection des données a été rédigée à la date du 23 de abril de 2024. Il peut varier en fonction des changements de réglementation et de jurisprudence qui ont lieu, et il est de la responsabilité du propriétaire des données de lire le document mis à jour, afin de connaître à tout moment ses droits et obligations à cet égard.