Español · Euskera · English · Français

Avís Legal · Català

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), Oci Multiedric, SL (d’ara endavant, “Refugis de Catalunya”), Responsable de aquest web, posa a disposició dels Usuaris aquesta informació, per definir les vostres Condicions d’Ús.

Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privadesa dels usuaris d’aquesta web es desenvolupen a les pàgines de Política de Privadesa i Política de Cookies.

 • Denominació Social: Oci Multiedric, SL
 • Nom Comercial: Refugis de Catalunya
 • CIF: B65064248
 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona:Llibre: 46587, Foli: 35, Full: 524673, Inscripció: 1
 • Domicili Social: Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Edifici SAF Poliesportiu 1er Pis, 08193, Bellaterra, Barcelona – Espanya
 • Activitat: Gestió de Reserves
 • Telèfon: 680 417 444
 • eMail: info@refugisdecatalunya.com                
 • Nom de Domini:www.refugisdecatalunya.com                          

El web de Refugis de Catalunya té les finalitats següents:

 • Informar clients i potencials clients dels seus productes i/o serveis, dades de contacte, ubicació, etc.
 • Divulgació dinformació relacionada amb el sector dactivitat del Responsable.

L’activitat d’aquest web es troba subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les normes següents:

 • Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d’abril, que regula el tractament de dades personals als països de la Unió Europea.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD i GDD), norma d’àmbit regional (aplicable a Espanya), i que defineix i amplia molts dels conceptes i drets presents al RGPD.
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), norma que afecta aquelles webs que, d’alguna manera, facin activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas d’aquest web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable. “Refugis de Catalunya” no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o tercers, produïts per l’ús inadequat d’aquest lloc web per part de l’Usuari.

Les següents conductes queden terminantment prohibides per “Refugis de Catalunya”. Si l’Usuari comet qualsevol dels actes descrits als punts següents que sigui, a més, constitutiu d’un delicte, “Refugis de Catalunya” es reserva la potestat de posar-lo en coneixement de les autoritats si se’n constata la comissió:

 • Introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema susceptible de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers. Aquesta prohibició també inclou els scripts que van poder ser inserits.
 • Reproduir sense autorització els continguts de la web.
 • Accedir (o intentar fer-ho) a zones restringides de la plataforma sense complir les condicions exigides per a aquest accés. Així com revelar dades sobre el funcionament de la web sense autorització expressa dels administradors de la web.
 • Eludir (o intentar-ho) els sistemes de pagaments establerts per “Refugis de Catalunya”.

El contingut d’aquest web no es pot considerar, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal.

“Refugis de Catalunya”es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, en qualsevol moment i sense avís previ, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient la publicació en aquest lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament de manera ininterrompuda. No obstant això, “Refugis de Catalunya” no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, manca de disponibilitat puntual (per exemple, caigudes del servidor, o manteniment del mateix) o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible laccés temporal a la pàgina web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar aquest web ni, si escau, els serveis o productes que s’hi ofereixen, per a la realització d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic oa aquestes condicions d’ús. Per tant, “Refugis de Catalunya”no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de webs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts. Això no obstant, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE,“Refugis de Catalunya”es posa a disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que un Usuari consideri que existeix a la web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata al nostre personal.

“Refugis de Catalunya”ser reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la web sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les nostres Condicions d’Ús.

Propietat Intel·lectual

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de“Refugis de Catalunya” o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el tractament informàtic, la distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit del mateix. “Refugis de Catalunya”vetllarà pel compliment de les condicions anteriors, així com per la utilització deguda dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a“Refugis de Catalunya” i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas,“Refugis de Catalunya” compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.“Refugis de Catalunya” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Enllaços de tercers

“Refugis de Catalunya” pot posar a disposició de l’Usuari enllaços o altres elements que permeten accedir a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i/o serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que se’n puguin derivar.

En tot cas,“Refugis de Catalunya”manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió .

Llei Aplicable i Jurisdicció

La relació entre “Refugis de Catalunya” i Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, a la qual se sotmeten expressament ambdues parts davant de qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb el present lloc web o les activitats en ell desenvolupades .

Per la seva banda, en cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Refugis de Catalunya i Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals competents d’Espanya.

Aviso Legal · Español

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), Oci Multiedric, S.L. (en adelante, “Refugis de Catalunya”), Responsable de este web, pone a disposición de los Usuarios la presente información, para definir sus Condiciones de Uso.

Adicionalmente a los contenidos aquí expuestos, los aspectos específicos relacionados con la protección de los datos personales y la privacidad de los usuarios de esta web se desarrollan en las páginas de Política de Privacidad y Política de Cookies.

 • Denominación Social: Oci Multiedric, S.L.
 • Nombre Comercial: Refugis de Catalunya
 • CIF: B65064248
 • Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: Libro: 46587, Folio: 35, Hoja: 524673, Inscripció: 1
 • Domicilio Social: Universidad Autónoma de Barcelona, Edificio SAF Polideportivo 1er Piso, 08193, Bellaterra, Barcelona – España
 • Actividad: Gestión de Reservas
 • Teléfono: 680 417 444
 • eMail: info@refugisdecatalunya.com                
 • Nombre de Dominio: www.refugisdecatalunya.com                              

La web de Refugis de Catalunya tiene las siguientes finalidades:

 • Informar a clientes y potenciales clientes de sus productos y/o servicios, datos de contacto, ubicación, etc.
 • Divulgación de información relacionada con el sector de actividad del Responsable.

La actividad de este web se encuentra sujeta al marco legal español y europeo, concretamente a las siguientes normas:

 • Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 de abril, que regula el tratamiento de datos personales en los países de la Unión Europea.
 • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD y GDD), norma de ámbito regional (aplicable a España), y que define y amplía muchos de los conceptos y derechos presentes en el RGPD.
 • Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), norma que afecta a aquellas webs que, de alguna forma, realicen actividades económicas mediante medios electrónicos, como es el caso de esta web.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de Usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las condiciones aquí dispuestas, así como a cualquiera otra disposición legal que fuera de aplicación. “Refugis de Catalunya” no se hará responsable de los daños y perjuicios, propios o a terceros, producidos por el uso inadecuado de este sitio web por parte del Usuario.

Las siguientes conductas quedan terminantemente prohibidas por “Refugis de Catalunya”. Si el Usuario comete cualquiera de los actos descritos en los puntos siguientes que sea, además, constitutivo de un delito, “Refugis de Catalunya” se reserva la potestad de ponerlo en conocimiento de las autoridades si se constata la comisión del mismo:

 • Introducir o difundir virus informáticos o cualesquiera otros sistemas susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del propietario del dominio, de sus proveedores o de terceros. Esta prohibición también incluye los scripts que pudieron ser insertados.
 • Reproducir sin autorización los contenidos de la web.
 • Acceder (o intentar hacerlo) a zonas restringidas de la plataforma sin cumplir las condiciones exigidas para tal acceso. Así como revelar datos sobre el funcionamiento de la web sin autorización expresa de los administradores de la misma.
 • Eludir (o intentarlo) los sistemas de pagos establecidos por “Refugis de Catalunya”.

El contenido de este web no puede ser considerado, en ningún caso, sustitutivo de asesoramiento legal.

“Refugis de Catalunya” se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en la web, en cualquier momento y sin previo aviso, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los Usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente la publicación en el presente sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente de manera ininterrumpida. No obstante, “Refugis de Catalunya” no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, falta de disponibilidad puntual (por ejemplo, caídas del servidor, o mantenimiento del mismo) o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso temporal a la página web.

El Usuario se compromete a no utilizar este web ni, si es el caso, los servicios o productos ofrecidos en el mismo, para la realización de actividades contrarias a la ley, al orden público o a estas condiciones de uso. Por tanto, “Refugis de Catalunya” no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo, pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de webs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos. No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, “Refugis de Catalunya” se pone a disposición de todos los Usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que un Usuario considere que existe en la web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata a nuestro personal.

“Refugis de Catalunya” ser reserva el derecho a denegar o retirar el acceso la web sin necesidad de advertencia previa, a instancia propia o de un tercero, a aquellos Usuarios que incumplan nuestras Condiciones de Uso.

El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de “Refugis de Catalunya” o, en su caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores.

Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes, y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, difusión, modificación o transformación, sin el permiso previo y por escrito del mismo. “Refugis de Catalunya” velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones, así como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del Usuario.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a “Refugis de Catalunya” y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, “Refugis de Catalunya” cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. “Refugis de Catalunya” reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del Responsable sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.

“Refugis de Catalunya” puede poner a disposición del Usuario enlaces u otros elementos que permiten el acceso hacia otros sitios web pertenecientes a terceros. No comercializamos los productos y/o servicios de dichas páginas enlazadas, ni asumimos ningún tipo de responsabilidad sobre las mismas, ni sobre la información contenida en ellas, ni su veracidad o licitud, ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse.

En todo caso, “Refugis de Catalunya” manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

La relación entre “Refugis de Catalunya” y Usuario se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española, a la que se someten expresamente ambas partes ante cualquier controversia o cuestión relacionada con el presente sitio web o las actividades en él desarrolladas.

Por su parte, en el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, “Refugis de Catalunya” y Usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales competentes de España.

Lege Oharra · Euskara

Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen(LSSICE), Oci Multiedric, S.L. (aurrerantzean,”Refugis de Catalunya”) 10 artikulua betez, web honen arduraduna, erabiltzaileen eskura jartzen du informazio hau, haien Erabilera Baldintzak zehazteko.

Hemen azaldutako edukiez gain, web honen erabiltzaileen datu pertsonalen babesarekin eta pribatutasunarekin zerikusia duten alderdi espezifikoak Pribatutasun eta Cookieen Politikako orrietan garatzen dira.

 • Gizarte-izena: Oci Multiedric, S.L.
 • Merkataritza-izena: Kataluniako errefuxiatuak
 • IFK: B65064248
 • Bartzelonako Merkataritza Erregistroan inskribatua: Liburua: 46587, Folio: 35, Orria: 524673, Izena eman zuen:
 • Egoitza Soziala: Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa, SAF Polikiroldegia 1. Piso, 08193, Bellaterra, Bartzelona – Espainia
 • Jarduera: Erreserben kudeaketa
 • Telefonoa: 680 417 444
 • eMail: info@refugisdecatalunya.com                
 • Dominio izena: www.refugisdecatalunya.com                            

 Refugis de Catalunyaren webguneak honako helburu hauek ditu:

 • Bezeroei eta balizko bezeroei beren produktu eta/ edo zerbitzuen, harremanetarako, kokapeneko eta abarren berri ematea.
 • Arduradunaren jarduera-sektoreari buruzko informazioa zabaltzea.

Web honen jarduera Espainiako eta Europako lege-esparruaren mende, zehazki honako arau hauen mende:

 • Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (RGPD) (EB) 2016/679, apirilaren 27koa, Europar Batasuneko herrialdeetan datu pertsonalen tratamendua arautzen duena.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (LOPD eta GDD), eskualde-eremuko araua (Espainiari aplikagarria), eta RGPDn dauden kontzeptu eta eskubide asko zehaztu eta zabaltzen dituena.
 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa(LSSICE), jarduera ekonomikoak bitarteko elektronikoen bidez egiten dituzten webguneei eragiten dien araua, hala nola web honen kasuan.

Web gune honetan sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzailearen papera, eta konpromisoa hartzen du hemen xedatutako baldintzak zorrotz beteko dituela eta zorrotz beteko dituela, bai eta aplikatu beharreko beste edozein lege-xedapen ere. “Refugis de Catalunya” k ez ditu bere gain hartuko erabiltzaileak webgune hau modu desegokian erabiltzeagatik sortutako kalte-galeren erantzukizunik, ez bereak, ez hirugarrenak  .

Hurrengo jokabideak erabat debekatuta daude “Refugis de Catalunya” k. Erabiltzaileak honako puntu hauetan deskribatutako egintzetako edozein egiten badu, delitu bat izateaz gain,”Refugis de Catalunya”-k agintariei horren berri emateko ahalmena izango du, baldin eta hori egin dela egiaztatzen bada:

 • Jabariaren jabearen, haren hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzaketen birus informatikoak edo beste edozein sistema sartzea edo zabaltzea. Debeku horren barruan sartzen dira, halaber, txertatu ahal izan ziren script-ak.
 • Webguneko edukiak baimenik gabe erreproduzitzea.
 • Plataformako gune mugatuetara sartzea(edo egiten saiatzea), sarbide horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe. Era berean, webgunearen funtzionamenduari buruzko datuak zabaltzea, haren administratzaileen berariazko baimenik gabe.
 • “Refugis de Catalunya”-k ezarritako ordainketa-sistemak saihestea (edo saiatzea).

Web honen edukia ezin da, inola ere, legezko aholkularitzaren ordezkotzat jo.

“Refugis de Catalunya” k eskubidea du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko, edozein unetan eta aldez aurretik abisurik eman gabe, eta ez betebehar horiek aurrez ikuskatzeko edo erabiltzaileei jakinari jakinatzeko betebeharrik, eta nahikoatzat joko da web gune honetan argitaratzea.

Webgune hau berrikusi eta frogatu egin da, etengabe funtziona dezan. Hala ere, “Refugis de Catalunya”-k ez du baztertzen programazio-akats batzuk egotea, puntualtasunik eza (adibidez, zerbitzariaren erorketak edo horren mantentze-lanak) edo ezinbesteko arrazoiak, hondamendi naturalak, grebak edo antzeko egoerak gertatzea, web orrira aldi baterako sartzea ezinezkoa egiten dutenak.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du web hau ez erabiltzeko, ezta, hala badagokio, bertan eskaintzen diren zerbitzu edo produktuak ez erabiltzeko ere, legearen, ordena publikoaren edo erabilera-baldintza horien aurkako jarduerak egiteko. Beraz, “Refugis de Catalunya” ez da bere gain hartzen biltegiratutako informazioa eta edukiak, baina ez mugatzailea, foroetan, txat ́s-etan, webguneen sorgailuetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo hirugarrenei edukiak argitaratzeko aukera ematen dien beste edozein bitartekotan. Hala ere, eta LSSI-Eeren 11 eta 16 artikuluan xedatutakoa betez, “Refugis de Catalunya” erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jartzen da, eta modu aktiboan laguntzen du legeria nazionalean eragina izan dezaketen edo osa daitezkeen eduki guztiak kentzen edo blokeatzen,  edo nazioartekoa, hirugarrenen eskubideak edo morala eta ordena publikoa. Erabiltzaile batek uste badu webean sailkapen hori izan dezakeen edukiren bat dagoela, berehala jakinarazi behar zaie gure langileei.

“Kataluniako errefuxiatuak” web orrian sartzea akatzeko edo kentzeko eskubidea izatea, aldez aurretik, norberaren eskariz edo hirugarren batek eskatuta, gure Erabilera Baldintzak betetzen ez dituzten erabiltzaileei aldez aurretik ohartarazi beharrik gabe.

Jabetza Intelektuala

Web gunea, enuntziatibo gisa barne, baina ez da mugatzen bere programazioa, edizioa, bilduma eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gainerako elementuak, diseinuak, logotipoak, testuak eta/edo grafikoak “Refugis de Catalunya”-ren jabetzakoak dira  , edo, hala badagokio, egileek berariazko lizentzia edo baimena dute.

Web guneko eduki guztiak jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudiak behar bezala babesten ditu, bai eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta ere, eta ezin da web gunea osorik edo zati batean erreproduzitu eta/edo argitaratu, ez eta haren tratamendu informatikoa, banaketa, hedapena, aldaketa edo eraldaketa ere, aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe. “Refugis de Catalunya” k aurreko baldintzak betetzen direla zainduko du, baita bere web-orrietan aurkeztutako edukiak behar bezala erabiltzen direla ere, eta dagozkion ekintza zibil eta penal guztiak gauzatuko ditu, erabiltzaileak eskubide horiek urratzen edo urratzen ez baditu.

“Refugis de Catalunya”-tik kanpoko diseinuak, logotipoak, testuak eta/edo grafikoak  , web gunean ager daitezkeenak, jabeenak dira, eta horiek dira horiei buruz sor daitekeen edozein eztabaidaren erantzule. Nolanahi ere, “Refugis de Catalunya” k berariazko eta aldez aurreko baimena du. “Refugis de Catalunya” k titularren alde aitortzen ditu jabetza industrialaren eta intelektualaren eskubideak, eta ez du esan nahi horren gaineko arduradunaren eskubide edo erantzukizunik dagoenik, ezta haren babes, babes edo gomendiorik ere.

Hirugarrenen estekak

“Refugis de Catalunya” k estekak edo hirugarrenen beste webgune batzuetara sartzeko aukera ematen duten beste elementu batzuk jar ditzake erabiltzailearen eskura. Ez ditugu lotzen diren orri horietako produktuak eta/ edo zerbitzuak merkaturatzen, eta ez dugu haien gaineko inolako erantzukizunik hartzen, ez haietan jasotako informazioari buruz, ez egiazkotasunari edo zilegitasunari buruz, ez eta sor litezkeen edozein ondoriori buruz ere.

Nolanahi ere, “Refugis de Catalunya” k adierazten du berehala kenduko duela estatuko edo nazioarteko legeriak, moralak edo ordena publikoak eragin dezakeen edozein eduki, eta berehala kenduko duela webgune horretara zuzentzeko erabakia, eta dagokion edukiaren berri emango die agintari eskudunei.

Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

“Refugis de Catalunya” eta Erabiltzailearen arteko harremana Espainiako legeak zuzentzen du, eta bi aldeak berariaz jartzen dira webgune honekin edo bertan garatutako jarduerekin zerikusia duen edozein eztabaida edo gairen aurrean.

Bestalde, erabiltzaileak bere bizilekua Espainiatik kanpo badu,”Refugis de Catalunya” eta erabiltzailea, beste edozein foruri berariaz uko eginez, Espainiako epaitegi eta auzitegi eskudunen menpe jartzen dira.

Legal Notice · English

In compliance with article 10 of Law 34/2002, of 11 July, on Information Society Services and Electronic Commerce (LSSICE), Oci Multiedric, S.L. (hereinafter, “Refugis de Catalunya”), responsible for this website, makes this information available to Users in order to define its Terms of Use.

In addition to the contents set out herein, the specific aspects related to the protection of personal data and the privacy of the users of this website are developed in the Privacy Policy and Cookies Policy pages.

 • Company name: Oci Multiedric, S.L.
 • Trade Name: Refugis de Catalunya
 • CIF: B65064248
 • Registered in the Mercantile Registry of Barcelona: Book: 46587, Folio: 35, Page: 524673, Inscription: 1
 • Registered office: Universitat Autònoma de Barcelona, Edificio SAF Polideportivo 1er Piso, 08193, Bellaterra, Barcelona – Spain
 • Activity: Booking Management
 • Telephone: 680 417 444
 • email: info@refugisdecatalunya.com                
 • Domain Name: www.refugisdecatalunya.com                            

The Refugis de Catalunya website  has the following purposes:

 • Inform customers and potential customers of your products and/or services, contact details, location, etc.
 • Disclosure of information related to the Data Controller’s sector of activity.

The activity of this website is subject to the Spanish and European legal framework, specifically to the following regulations:

 • General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, of 27 April, which regulates the processing of personal data in the countries of the European Union.
 • Organic Law 3/2018, of 5 December, on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights (LOPD and GDD), a regional regulation (applicable to Spain), which defines and expands many of the concepts and rights present in the GDPR.
 • Law 34/2002, of July 11, 2002, on Information Society Services and Electronic Commerce (LSSICE), a regulation that affects those websites that, in some way, carry out economic activities through electronic means, as is the case of this website.

Any person who accesses this website assumes the role of User, undertaking to observe and strictly comply with the conditions set forth herein, as well as any other applicable legal provision. “Refugis de Catalunya” shall not be held liable for any damages, its own or to third parties, caused by the inappropriate use of this website by the User.

The following behaviors are strictly forbidden by “Refugis de Catalunya”. If the User commits any of the acts described in the following points that also constitutes a crime, “Refugis de Catalunya” reserves the right to inform the authorities if it is found that the commission of the crime has been committed:

 • Introduce or disseminate computer viruses or any other system that may cause damage to the physical or logical systems of the owner of the domain, its suppliers or third parties. This prohibition also includes scripts that may have been inserted.
 • Reproduce the contents of the website without authorisation.
 • Accessing (or attempting to access) restricted areas of the platform without complying with the conditions required for such access. As well as disclosing data about the operation of the website without the express authorization of its administrators.
 • Circumvent (or attempt to) the payment systems established by “Refugis de Catalunya”.

The content of this website cannot be considered, under any circumstances, as a substitute for legal advice.

“Refugis de Catalunya” reserves the right to modify any type of information that may appear on the website, at any time and without prior notice, without there being any obligation to give prior notice or inform the Users of such obligations, the publication on this website being understood as sufficient.

This website has been reviewed and tested to work properly on an uninterrupted basis. However, “Refugis de Catalunya” does not rule out the possibility that there may be certain programming errors, lack of punctual availability (for example, server crashes, or maintenance) or that force majeure, natural disasters, strikes, or similar circumstances may occur that make temporary access to the website impossible.

The User undertakes not to use this website or, if applicable, the services or products offered therein, to carry out activities contrary to the law, public order or these conditions of use. Therefore, “Refugis de Catalunya” is not responsible for the information and content stored, including, but not limited to, in forums, chats, website generators, comments, social networks or any other means that allow third parties to publish content. However, and in compliance with the provisions of articles 11 and 16 of the LSSI-CE, “Refugis de Catalunya” makes itself available to all Users, authorities and security forces, actively collaborating in the removal or, where appropriate, blocking of all content that could affect or contravene national legislation.  or international, rights of third parties or morality and public order. In the event that a User considers that there is any content on the website that could be susceptible to this classification, please notify our staff immediately.

“Refugis de Catalunya” reserves the right to deny or withdraw access to the website without prior warning, at its own request or at the request of a third party, to those Users who fail to comply with our Terms of Use.

Intellectual property

The website, including, but not limited to, its programming, editing, compilation and other elements necessary for its operation, the designs, logos, text and/or graphics are the property of “Refugis de Catalunya” or, where appropriate, has an express license or authorization from the authors.

All the contents of the website are duly protected by intellectual and industrial property regulations, as well as registered in the corresponding public registers, and the reproduction and/or publication, in whole or in part, of the website, or its computer processing, distribution, dissemination, modification or transformation, is not permitted without the prior written permission of the same. “Refugis de Catalunya” will ensure compliance with the above conditions, as well as the proper use of the content presented on its web pages, exercising all the civil and criminal actions that correspond to it in the event of infringement or non-compliance with these rights by the User.

The designs, logos, text and/or graphics that are not part  of “Refugis de Catalunya” and that may appear on the website, belong to their respective owners, who are themselves responsible for any possible controversy that may arise with respect to them. In any case, “Refugis de Catalunya” has the express and prior authorisation of the same. “Refugis de Catalunya” recognises the corresponding industrial and intellectual property rights in favour of its owners, and its mere mention or appearance on the website does not imply the existence of any rights or responsibility of the Data Controller over them, nor does it imply any endorsement, sponsorship or recommendation by the Controller.

Third-Party Links

“Refugis de Catalunya” may provide the User with links or other elements that allow access to other websites belonging to third parties. We do not market the products and/or services of these linked pages, nor do we assume any type of responsibility for them, nor for the information contained therein, nor for their veracity or legality, nor for any effects that may arise.

In any case, “Refugis de Catalunya” declares that it will proceed to the immediate removal of any content that may contravene national or international legislation, morality or public order, proceeding to the immediate removal of the redirection to said website, informing the competent authorities of the content in question.

Governing Law and Jurisdiction

The relationship between “Refugis de Catalunya” and the User is governed in each and every one of its aspects by Spanish law, to which both parties expressly submit in the event of any controversy or question related to this website or the activities carried out on it.

On the other hand, in the event that the user is domiciled outside of Spain, “Refugis de Catalunya” and the User submit, expressly waiving any other jurisdiction, to the competent Courts and Tribunals of Spain.

Mentions légales · Français

Conformément à l’article 10 de la loi 34/2002, du 11 juillet, sur les services de la société de l’information et du commerce électronique (LSSICE), Oci Multiedric, S.L. (ci-après, « Refugis de Catalunya »), responsable de ce site web, met ces informations à la disposition des utilisateurs afin de définir ses conditions d’utilisation.

En plus des contenus présentés ici, les aspects spécifiques liés à la protection des données personnelles et à la vie privée des utilisateurs de ce site web sont développés dans les pages Politique de confidentialité et Politique de cookies.

 • Nom de l’entreprise : Oci Multiedric, S.L.
 • Nom commercial : Refugis de Catalunya
 • CIF : B65064248
 • Immatriculée au Registre du Commerce de Barcelone : Livre : 46587, Folio : 35, Page : 524673, Inscription : 1
 • Siège social : Universitat Autònoma de Barcelona, Edificio SAF Polideportivo 1er Piso, 08193, Bellaterra, Barcelone – Espagne
 • Activité : Gestion des réservations
 • Téléphone : 680 417 444
 • Messagerie électronique: info@refugisdecatalunya.com                 
 • Nom de domaine: www.refugisdecatalunya.com                     

Le site web de Refugis de Catalunya  a les finalités suivantes :

 • Informez les clients et les clients potentiels de vos produits et/ou services, de vos coordonnées, de votre localisation, etc.
 • Divulgation d’informations relatives au secteur d’activité du Responsable du traitement.

L’activité de ce site web est soumise au cadre juridique espagnol et européen, en particulier aux réglementations suivantes :

 • Règlement général sur la protection des données (RGPD) (UE) 2016/679, du 27 avril, qui réglemente le traitement des données à caractère personnel dans les pays de l’Union européenne.
 • Loi organique 3/2018, du 5 décembre, sur la protection des données à caractère personnel et la garantie des droits numériques (LOPD et GDD), un règlement régional (applicable à l’Espagne), qui définit et élargit de nombreux concepts et droits présents dans le RGPD.
 • Loi 34/2002, du 11 juillet 2002, sur les services de la société de l’information et du commerce électronique (LSSICE), une réglementation qui affecte les sites Web qui, d’une manière ou d’une autre, exercent des activités économiques par voie électronique, comme c’est le cas de ce site Web.

Toute personne qui accède à ce site web assume le rôle d’utilisateur, s’engageant à observer et à respecter strictement les conditions énoncées dans le présent document, ainsi que toute autre disposition légale applicable. « Refugis de Catalunya » n’est pas responsable des dommages, propres ou causés à des tiers, par l’utilisation inappropriée de ce site web par l’utilisateur.

Les comportements suivants sont strictement interdits par « Refugis de Catalunya ». Si l’utilisateur commet l’un des actes décrits dans les points suivants qui constitue également un crime, « Refugis de Catalunya » se réserve le droit d’informer les autorités s’il s’avère que le crime a été commis :

 • Introduire ou diffuser des virus informatiques ou tout autre système susceptible de causer des dommages aux systèmes physiques ou logiques du propriétaire du domaine, de ses fournisseurs ou de tiers. Cette interdiction s’applique également aux scripts qui ont pu être insérés.
 • Reproduire le contenu du site sans autorisation.
 • Accéder (ou tenter d’accéder) à des zones restreintes de la plateforme sans respecter les conditions requises pour un tel accès. Ainsi que la divulgation de données sur le fonctionnement du site Web sans l’autorisation expresse de ses administrateurs.
 • Contourner (ou tenter de contourner) les systèmes de paiement établis par « Refugis de Catalunya ».

Le contenu de ce site ne peut en aucun cas être considéré comme un substitut à un avis juridique.

« Refugis de Catalunya » se réserve le droit de modifier tout type d’information pouvant apparaître sur le site web, à tout moment et sans préavis, sans qu’il n’y ait aucune obligation de préavis ou d’information des utilisateurs de ces obligations, la publication sur ce site web étant considérée comme suffisante.

Ce site Web a été examiné et testé pour fonctionner correctement et sans interruption. Cependant, « Refugis de Catalunya » n’exclut pas la possibilité qu’il puisse y avoir certaines erreurs de programmation, un manque de disponibilité ponctuelle (par exemple, des pannes de serveur ou de maintenance) ou que des cas de force majeure, des catastrophes naturelles, des grèves ou des circonstances similaires puissent se produire et rendre temporairement impossible l’accès temporaire au site web.

L’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser ce site web ou, le cas échéant, les services ou produits qui y sont proposés, pour mener des activités contraires à la loi, à l’ordre public ou aux présentes conditions d’utilisation. Par conséquent, « Refugis de Catalunya » n’est pas responsable des informations et des contenus stockés, y compris, mais sans s’y limiter, dans les forums, les chats, les générateurs de sites Web, les commentaires, les réseaux sociaux ou tout autre moyen permettant à des tiers de publier des contenus. Cependant, et conformément aux dispositions des articles 11 et 16 de la LSSI-CE, « Refugis de Catalunya » se met à la disposition de tous les utilisateurs, autorités et forces de sécurité, en collaborant activement à la suppression ou, le cas échéant, au blocage de tout contenu susceptible d’affecter ou de contrevenir à la législation nationale.  ou internationales, les droits des tiers ou la morale et l’ordre public. Dans le cas où un utilisateur considère qu’il existe un contenu sur le site Web qui pourrait être susceptible d’être classé dans cette catégorie, veuillez en informer immédiatement notre personnel.

« Refugis de Catalunya » se réserve le droit de refuser ou de retirer l’accès au site web sans préavis, à sa propre demande ou à la demande d’un tiers, aux utilisateurs qui ne respectent pas nos conditions d’utilisation.

Propriété intellectuelle

Le site web, y compris, mais sans s’y limiter, sa programmation, son édition, sa compilation et les autres éléments nécessaires à son fonctionnement, les dessins, logos, textes et/ou graphiques sont la propriété de « Refugis de Catalunya » ou, le cas échéant, disposent d’une licence ou d’une autorisation expresse des auteurs.

Tous les contenus du site web sont dûment protégés par la réglementation en matière de propriété intellectuelle et industrielle, ainsi que enregistrés dans les registres publics correspondants, et la reproduction et/ou la publication, en tout ou en partie, du site web, ou son traitement informatique, sa distribution, sa diffusion, sa modification ou sa transformation, n’est pas autorisée sans l’autorisation écrite préalable de celui-ci. « Refugis de Catalunya » veillera au respect des conditions ci-dessus, ainsi qu’à l’utilisation correcte des contenus présentés sur ses pages web, en exerçant toutes les actions civiles et pénales qui lui correspondent en cas de violation ou de non-respect de ces droits par l’utilisateur.

Les dessins, logos, textes et/ou graphiques qui ne font pas partie  de « Refugis de Catalunya » et qui peuvent apparaître sur le site web, appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui sont eux-mêmes responsables de toute controverse éventuelle qui pourrait survenir à leur égard. Dans tous les cas, « Refugis de Catalunya » a l’autorisation expresse et préalable de celui-ci. « Refugis de Catalunya » reconnaît les droits de propriété industrielle et intellectuelle correspondants en faveur de ses propriétaires, et la simple mention ou apparition sur le site web n’implique pas l’existence de droits ou de responsabilités du Responsable du traitement sur ceux-ci, ni l’approbation, le parrainage ou la recommandation du Responsable.

Liens vers des sites tiers

« Refugis de Catalunya » peut fournir à l’utilisateur des liens ou d’autres éléments qui permettent d’accéder à d’autres sites web appartenant à des tiers. Nous ne commercialisons pas les produits et/ou services de ces pages liées, et nous n’assumons aucun type de responsabilité à leur égard, ni quant aux informations qu’elles contiennent, ni quant à leur véracité ou à leur légalité, ni quant aux effets qui pourraient en découler.

Dans tous les cas, « Refugis de Catalunya » déclare qu’elle procédera à la suppression immédiate de tout contenu susceptible de contrevenir à la législation nationale ou internationale, à la morale ou à l’ordre public, en procédant à la suppression immédiate de la redirection vers ledit site web, en informant les autorités compétentes du contenu en question.

Droit applicable et juridiction compétente

La relation entre « Refugis de Catalunya » et l’utilisateur est régie dans chacun de ses aspects par la loi espagnole, à laquelle les deux parties se soumettent expressément en cas de controverse ou de question liée à ce site web ou aux activités qui y sont menées.

D’autre part, dans le cas où l’utilisateur est domicilié en dehors de l’Espagne, « Refugis de Catalunya » et l’utilisateur se soumettent, renonçant expressément à toute autre juridiction, aux cours et tribunaux compétents d’Espagne.