Condicions de contractació, comunicació, reserva i anul.lacions

 

 1. CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS DE CONTRACTACIÓ, COMUNICACIÓ, RESERVA I ANUL.LACIONS

REFUGIS DE CATALUNYA, en endavant, OCI MULTIEDRIC S.L., amb NIF B65064248, domiciliada en Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici SAF Poliesportiu 1r Pis, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) empresa propietària i que explota la pàgina web www.refugisdecatalunya.com, actua com a intermediària entre els seus clients i cada refugi o alberg de muntanya (d’ara endavant, “refugi”), establint-se el contracte d’allotjament directament entre el client i el refugi de què es tracti, sent el refugi, amb el qual el client ha formalitzat el contracte, responsable de la correcta execució d’aquest contracte d’allotjament en els termes establerts en aquest, així com de qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d’acord amb la legislació vigent aplicable.

OCI MULTIEDRIC S.L., en la seva qualitat d’intermediària, li correspon:

 1. Gestionar amb diligència la reserva sol·licitada pel client, traslladant en tot moment al client al llarg del procés de reserva la informació relativa al servei d’allotjament seleccionat pel mateix (segons les dades prèviament facilitades pel refugi en qüestió)
 2. Enviar al client la corresponent confirmació de reserva, tal com s’exposa en els apartats següents
 3. Traslladar al client la informació prèviament rebuda del refugi en qüestió i al revés
 4. Qualsevol altra obligació que li correspongui segons la legislació vigent aplicable. El refugi i l’empresa respondran enfront del client en funció de les obligacions que els corresponguin en el seu àmbit de gestió d’acord amb la legislació vigent aplicable.
 5. PROCEDIMENT DE RESERVA I FORMA DE PAGAMENT:

Per a reservar un servei d’allotjament mitjançant la web s’han de dur a terme els següents passos:

1) Selecció de refugi
2) Cerca de disponibilitat
3) Introducció de dades i acceptació de les condicions generals i de política de protecció de dades
4) Pagament de la reserva

L’usuari abans de finalitzar el procés de reserva ha de donar la seva conformitat expressa al refugi i dates d’estada per ell seleccionats, així com a les condicions generals del refugi i condicions particulars del mateix i a les dades personals i de pagament introduïts.

Així mateix, l’usuari és el responsable d’introduir correctament les dades que li són sol·licitats per a dur a terme el procés de reserva, com ara el seu nom i cognoms, DNI o passaport…

En el cas que al llarg del procés de reserva i abans de la seva finalització l’usuari detecti que ha comès algun error en la introducció de dades, haurà de tornar enrere fins a la pantalla corresponent en la qual poder esmenar-ho o, en defecte d’això, començar de nou el procés de reserva.

Es sol·licitarà per a poder formalitzar la reserva en un refugi concret i per a una data/es concreta/es el pagament d’un % del total de la reserva i serveis extres contractats en concepte de dipòsit. Aquest dipòsit haurà d’abonar-se via targeta de crèdit/dèbit.

L’import restant s’haurà d’abonar directament en l’allotjament i aquest serà el que hagi d’emetre la factura de serveis pel total de l’abonat.

Si l’entitat bancària no autoritza el cobrament en la targeta que l’usuari utilitzi com a mitjà de pagament, se li mostrarà a l’usuari, en la pàgina web un advertiment informant-lo que el pagament no ha pogut efectuar-se. Pel que, si es produeixen tals incidències la reserva no podrà ser confirmada.

Una vegada finalitzat el procés de sol·licitud de reserva, si l’entitat bancària accepta el càrrec del dipòsit en la targeta subministrada pel client a aquest efecte al llarg d’aquest procés, es procedirà a remetre la corresponent confirmació de reserva a l’adreça de correu electrònic prèviament facilitada pel client. Des d’aquell moment quedarà directament formalitzat el contracte d’allotjament entre l’allotjament que es tracti i el client, actuant en tot moment OCI MULTIEDRIC, S.L., únicament en qualitat d’intermediària.

Juntament amb aquest correu de confirmació es remetrà el corresponent núm. de reserva, que en tot cas haurà de ser presentat a efectes identificatius en l’allotjament i ser admès en el moment de la seva arribada a aquest.

 1. NO ASSISTEIX A L’USUARI EL DRET DE DESISTIMENT DE LES VENDES A DISTÀNCIA

Tal com disposa l’article 103 l) del Reial decret legislatiu 1/2007 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en els contractes que es refereixen al subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge si els contractes preveuen una data o període d’execució específic, com és el cas, als usuaris no els assisteix el dret a desistiment de les vendes a distància consistent en el dret a desistir del contracte a distància per qualsevol causa amb dret a devolució de l’import íntegre abonat en el termini dels 14 dies naturals comptats a partir del dia de celebració del contracte.

Pel que en aquest cas si l’usuari sol·licita la cancel·lació de la seva reserva de l’allotjament li resultarà d’aplicació el que es disposa en la clàusula següent relativa a la “Cancel·lació de la reserva per l’usuari una vegada confirmada”.

 1. CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA PER L’USUARI UNA VEGADA CONFIRMADA:

L’allotjament retindrà el següent percentatge de la paga i senyal:

 • 25% de la paga i senyal si s’anul·la abans de 15 dies de la data d’entrada*
 • 50% de la paga i senyal si s’anul·la entre 7 i 15 dies abans de la data d’entrada*
 • 100% de la paga i senyal si s’anul·la dins dels 7 dies abans de la data d’entrada*

(Els percentatges indicats anteriorment també s’apliquen si la cancel·lació és per causes meteorològiques).

*IMPORTANT: el dia d’entrada al refugi NO es compta en el càlcul del número de dies de preavís.

En cas d’anul·lació, OCI MULTIEDRIC S.L., descomptarà de la quantitat a retornar, 3€ per reserva i persona, en concepte de despeses de gestió i despeses bancàries.

 1. NO PRESENTACIÓ PER PART DEL CLIENT AL REFUGI (“NO SHOW”) SENSE PREVI AVÍS PER PART SEVA

En els supòsits de no presentació per part dels clients en l’allotjament de què es tracti sense haver avisat prèviament (el que es coneix comunament com “NO SHOW”), cada refugi determina la seva pròpia política de penalitzacions, la qual serà degudament informada a l’usuari abans de la formalització de la reserva. *L’usuari perdrà el 100% de la paga i senyal.

 1. RÈGIM D’ALLOTJAMENT

Abans de formalitzar la reserva, l’usuari haurà de seleccionar el règim d’allotjament desitjat. El règim alimentari contractat en efectuar la reserva no podrà modificar-se. La diferència entre el cost final dels serveis reservats i l’import del pagament a compte (dipòsit) efectuat, s’abonarà en efectiu en cadascun dels refugis. Consulta als refugis la disponibilitat per pagar en targeta.

 1. CONCEPTES NO INCLOSOS EN EL PREU:

Els preus no inclouen en cap cas els serveis extres del refugi no inclosos en el règim d’allotjament seleccionat.

 1. PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement d’OCI MULTIEDRIC, S.L. tal situació, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat ha de tractar el servei d’acord amb les característiques d’aquest.

 1. VIATJAR AMB ANIMALS

No està permesa l’entrada d’animals en els allotjaments.

 1. SOL·LICITUD DE SERVEIS ESPECIALS

La sol·licitud de qualsevol mena de servei especial per part de l’usuari haurà de realitzar-se a OCI MULTIEDRIC, S.L. en tot cas amb anterioritat a la finalització del procés de reserva del servei d’allotjament. Aquestes sol·licituds especials sempre estan subjectes a disponibilitat de l’allotjament de què es tracti.

 1. RECLAMACIONS

Els clients poden interposar les seves queixes i reclamacions o sol·licitar informació sobre els serveis oferts o contractats a través de la intermediació d’OCI MULTIEDRIC, S.L. per mitjà de:

a) L’adreça postal: Apartat de Correus 15, 08193 Bellaterra.
b) Tramitar-la a través de l’adreça de correu electrònic info@refugisdecatalunya.com

COMUNICACIONS VIA EMAIL O WHATSAPP

El client acepta en aquest moment l’autorització per fer comunicacions a través de l’App de missatgeria instantània WhatsApp o via email amb la finalitat d’agilitzar la gestió de els serveis contractats i la comunicació entre ambdues parts, per això qual se’n sol·licita el consentiment exprés. No s’envia cap tipus de publicitat via Whatsapp.